Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 3. kārtu Drukāt
Jaunumi - NVO
Pirmdiena, 09 Oktobris 2017 21:46

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 3. kārtu


Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017. gada 30.oktobris - 2017. gada 30.novembris

Kopējais pieejamais finansējums pa visam trijām rīcībām

181290,39 EUR

Pieejamais finansējums katrā no izsludinātajām rīcībām.

2.1.Rīcība – 90 600 EUR

2.2. Rīcība – 50 000 EUR

2.3.Rīcība – 40 690,39 EURProjektu mērķis. Pievilcīga un pieejama teritorija.

2.1. Rīcība

Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs projektam

20 000 EUR

Rīcības apraksts

Sekmēt dabas un kultūrvides resursu izmantošanu teritorijas attīstībai, atbalstīt projektus apkārtējās vides sakopšanas un pieejamības nodrošināšanai.

Sociālās infrastruktūras objektu, vienota dabas, kultūras un reliģiskā mantojuma objektu attīstīšana un popularizēšana, izglītošana par vietējām dabas un kultūras vērtībām un to nozīmi. Pašvaldību funkcijās noteiktajam, papildinoši vides pieejamības pasākumi.


2.2.Rīcība

Jaunu pakalpojumu radīšana, to pieejamības uzlabošana, infrastruktūras izveide

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs projektam

20 000 EUR

Rīcības apraksts

Pieprasītu ārpusskolas izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu attīstīšana. Kultūras un ārpusskolas izglītības iestāžu un to materiālā nodrošinājuma atjaunošana un uzlabošana. Ārpusskolas izglītības, sociālo un kultūras pakalpojumu daudzveidības veicināšana.

2.3.Rīcība

Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs projektam

15 000 EUR

Rīcības apraksts

Sniegt atbalstu brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietu izveidei vai labiekārtošanai, saistot to arī ar tūrisma nozares attīstību, tādejādi nodrošinot VRG darbības teritorijas pievilcību.

Avots: www.nosalacaslidzrujai.lv