Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
Pieejams finansējums aktivitātē 4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Drukāt
Jaunumi - UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 11 Jūlijs 2017 14:49

Piektajā kārtā pieejamais publiskais finansējums – EUR 10 000 000.

Apakšpasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

 Kārta atvērta

26.06.2017.-27.07.2017.

 

Atbalstāmās aktivitātes:

1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

 • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;

 • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē)

 • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).


 

Atbalstāmās nozares

 • Atbalsts augkopībai

 • Atbalsts lopkopībai

 • Piensaimniecības nozare

 • Liellopu nozare

 • Cūkkopības nozare

 • Zirgkopības nozare

 • Aitkopības nozare

 • Kazkopības nozare

 • Biškopības nozare

 • Citas lopkopības nozares


ATBALSTA INTENSITĀTE: 

Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei pamatatbalsta intensitāte ir – no 20% līdz 30%.

Atbalsta intensitāti palielina par 10% atbalsta pretendentiem:

 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;

 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.600 10. pielikumu);

 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %);

 • kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %), izņemot lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%;

 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija, izņemot, lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%.

 Esošajiem ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei:

 • ar kopējo apgrozījumu līdz  70 000 euro - 40%;

 • ar kopējo apgrozījumu no 70 001 euro līdz 200 000 euro – 30%.

 

Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 40% 

Avots: Lauku atbalsta dienests