Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos Drukāt
Jaunumi - PAŠVALDĪBĀM
Pirmdiena, 21 Marts 2016 15:59

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" (turpmāk - konkurss) ietvaros.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu.

Konkursa ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 9 000 000,00 euro, tai skaitā 6 000 000 euro - projektiem, kuros projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir virs 500 000 euro un 3 000 000 euro - projektiem, kuros projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir līdz 500 000 (ieskaitot) euro.

 

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir:

1) līdz 4 000 000 (ieskaitot) euro, ja projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir virs 500 000 euro;

2) līdz 500 000 (ieskaitot) euro, ja projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir līdz 500 000 (ieskaitot) euro.

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa ietvaros apstiprināta projekta īstenošanas periods ir četri gadi no projekta līguma stāšanās spēkā. Projekta īstenošanas periods ietver projekta īstenošanas beigu termiņu (datums, kad ēka, kurā īstenotas projektā plānotās aktivitātes, ir pieņemta ekspluatācijā) un dienu, kad projekta iesniedzējs, kurš noslēdzis projekta līgumu ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu (turpmāk - finansējuma saņēmējs), ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu.

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus. Vienā projekta iesniegumā var ietvert aktivitātes, kuras paredzēts īstenot vienā valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī (vienā vai vairākās ēkās). Par vienu valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekli drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Projekta iesniedzējs var būt atvasināta publiska persona, valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, reliģiska organizācija, valsts dibināta izglītības iestāde vai valsts vai pašvaldības dibināta kultūras institūcija atbilstoši Kultūras institūciju likumam.

Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu, ja ir nodrošināta šādu nosacījumu izpilde:

1) projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā, kas atbilst valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa statusam, un tā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju atbilst kādai no šādām ēku klasēm:

1.1. ēkas plašizklaides pasākumiem (kods 1261). Attiecināms tikai uz ēkām, kurās tiek īstenotas Kultūras institūciju likuma 2. panta otrajā daļā noteiktās funkcijas;

1.2. muzeji un bibliotēkas (kods 1262);

1.3. skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētas ēkas (kods 1263);

1.4. kulta ēkas (kods 1272);

1.5. kultūrvēsturiskie objekti (kods 1273);

2) projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā, kurā vismaz divos pēdējos pilnos kalendāra gados ir īstenota izglītības funkcija, kultūras funkcija vai reliģiska funkcija;

3) projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā, kas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1. tā ir projekta iesniedzēja īpašumā;

3.2. tā uz normatīvā akta, līguma vai iestādes lēmuma pamata ir nodota projekta iesniedzējam turējumā, valdījumā vai pārvaldībā;

4) īpašuma, valdījuma vai turējuma tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas beigu termiņa.

Konkursa ietvaros atbalstāma ir šāda projekta aktivitāte - esoša valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (vienas vai vairāku ēku) pārbūve, atjaunošana vai vienkāršotā fasādes atjaunošana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.

Projekta iesniegumus no 2016. gada 2. marta līdz 2016. gada 11. aprīlim.